Username:

Password:

Forgot Password? / Help

Teràpia Familiar

Assessorament i teràpia familiar sistèmica (català):

 Tots sabem que el nostre cos, la nostra ment i les nostres relacions amb els demés estan inseparablement units i s’influeixen mútuament.

Una cosa tan òbvia no sempre es té en compte a la pràctica mèdica. Per poder donar més eines als meus pacients i les seves famílies vaig realitzar els 4 anys de formació en teràpia sistèmica. Busco, conjuntament amb els meus clients, capacitats presents en ells mateixos en moments d’obscuritat.

La psicoteràpia sistèmica es diferencia d’altres abordatges per la seva visió holística del problema dins dels sistemes relacionals de la persona. Implica a tots els familiars que mostrin interès i així intenta potenciar al màxim l’efecte de la teràpia. Treballa amb la comunicació i l’emoció a partir del nostre sentir: com sentim l’altre, què ens fa mal i què no entenem. Molts dels problemes es basen en simples equivocacions o en una dificultat a l’hora d’entendre l’altre. Les sensacions de culpa i les idees fixes sobre els demés solen ser el major factor de bloqueig en les nostres relacions.

Treballem amb elements de la psicoteràpia sistèmica i amb un abordatge de teràpies “breus-llargues”. Això significa relativament poques visites però dintre d’un espai de temps, molt sovint, llarg per a donar temps al canvi. Com a camí per a possibles solucions fem servir les més variades estratègies, estratègies que sempre s’adapten o  surten del mateix nucli familiar. “La recepta màgica per tots” no existeix, però cada problema sol tenir la seva solució: tal i com s’han creat també es poden “desfer els nusos de la vida”. L’amor cura, l’afecte ens ajuda, el respecte ens fa més forts.

Malalties, funcionalitat, dolor, sensacions físiques, tot sol tenir una component psíquica. Una diabetis pot ser complicada per una no acceptació del problema i un simple colon irritable que no malmet per res un òrgan pot ser viscut com un gran perill. 

Abordem els temes del “bebè que arriba i ens agafa d’imprevist”, sensacions molt contradictòries al principi d’una convivència familiar. Així com situacions d’un futur, a vegades, difícils de manejar com problemes d’insomni, de control i de comportament des de la primera infància fins a l’adolescència.

Treballem les relacions familiars sempre i quan hi hagi una implicació de nens. També tractem situacions d’adopció, la visualització de l’impacte d’un avort o el desig de tenir un fill en casos d’esterilitat  que ja creen  una angoixa més gran. 

Realitzem teràpies individuals i assessoraments només si es tracten de problemes relacionals que impliquen a  fills.

Oferim entre altres serveis:

-       Assessorament de pares sobre problemes de convivència i conducta

-       Teràpies familiars orientades al canvi

-       Assessorament de parelles en moments vitals crucials

-       Abordatge  estratègic familiar en trastorns alimentaris inclòs la obesitat

-       Assessorament d’adolescents y joves adults

-       Ajuda per l’auto-ajuda en el maneig de les malalties cròniques i psicosomàtiques

Formació i cursos:

Realitzem activitats formatives per parelles i parelles de pares. Es tracta d’uns tallers que poden ser sol·licitats a través de la nostra pàgina web per part de privats i d’organitzacions.

 


Asesoramiento y terapia familiar sistémica (castellano):

Todos sabemos que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras relaciones con los demás están inseparablemente unidos y se influyen mutuamente.

Algo tan obvio no se tiene siempre en cuenta en la práctica médica. Para poder dar más herramientas a mis pacientes y sus familias realicé los 4 años de formación en terapia sistémica. Busco, conjuntamente con mis clientes, capacidades  presentes  en ellos mismos en momentos de oscuridad. 

La psicoterapia sistémica se diferencia de otros abordajes por su visión holística del problema dentro de los sistemas relacionales de la persona.  Implica a todos los familiares que muestran interés y así intenta potenciar al máximo el efecto de la terapia. Trabaja con comunicación y con emoción a partir de  nuestro sentir: cómo sentimos al otro, qué nos duele y qué no entendemos. Muchos de los problemas se basan en simples equivocaciones o en una dificultad de entender al otro. Las sensaciones de culpa y las ideas fijas sobre los demás suelen ser el mayor factor de bloqueo en nuestras relaciones.

Trabajamos con elementos de la psicoterapia sistémica y con un abordaje de terapias” breves - largas”. Esto significa relativamente pocas visitas pero dentro de un espacio de tiempo, muy a menudo, largo para dar tiempo al cambio. Como camino para posibles soluciones usamos las más variadas estrategias, estrategias que siempre se adaptan o salen ya del mismo núcleo familiar. “La receta mágica para todos” no existe pero cada problema suele tener  una solución: tal y como se han creado también se pueden “deshacer los nudos de la vida”. El amor cura, el cariño nos ayuda, el respeto nos fortalece.

Enfermedad, funcionalidad, dolor, sensaciones físicas, todo suele tener un componente psíquico. Una diabetes puede ser complicada por una no aceptación del problema  y un simple colon irritable que no daña para nada un órgano puede ser vivido como algo muy peligroso.

Abordamos los temas del “bebé que llega y nos coge de improvisto”, sensaciones muy contradictorias al principio de la convivencia familiar. Así como situaciones en un futuro, a veces, difíciles de manejar como problemas de sueño, de control y de comportamiento desde la primera infancia hasta la adolescencia.

Trabajamos las relaciones familiares siempre y cuando haya una implicación de niños. También tratamos situaciones de adopción,  la visualización del impacto de un aborto o el  deseo de tener un  hijo en  casos de esterilidad que crean angustia mayor.

Realizamos terapias individuales solo si se trata de problemas relacionales que impliquen a hijos (separaciones, madres/padres solteros etc) .

Ofrecemos entre otros los siguientes servicios:

-       Asesoramiento de padres sobre problemas de convivencia y conducta

-       Terápias familiares orientadas al cambio

-       Asesoramiento de parejas en momentos vitales cruciales

-       Enfoque estratégico familiar en trastornos alimentarios incluso la obesidad

-       Asesoramiento de adolescentes y jóvenes adultos

-       Ayuda para la autoayuda en el manejo de enfermedades crónicas y psicosomáticas

Formación y cursos

Realizamos actividades formativas para parejas y parejas de padres.  Se trata de talleres que pueden ser solicitados a través de nuestra página web por parte de privados y de organizaciones